Daugavpilī pašvaldība rūpējās par daudzbērnu ģimenēm

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

3.jūlijā stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti". Deputāti papildināja noteikumus ar terminu "Daudzbērnu ģimene" definīcijas izteikšanā atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajai definīcijai , ka arī apstiprināja izmaiņas sociālās palīdzības sniegšanā šīm ģimenēm.

Par  daudzbērnu ģimeni  tiek atzīstamā ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus.

Piešķirot sociālās palīdzības pabalstu daudzbērnu ģimenei  saskaņā ar veiktajiem grozījumiem, tiek vērtēti tikai ģimenes ienākumi, bet ģimenes īpašumi netiek vērtēti. Šie grozījumi paplašinās iespējas pilsētas daudzbērnu ģimeņu, kuriem nav piešķirts trūcīgo statuss, saņemt visus pienākošos  saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Daugavpils pašvaldības sociālās palīdzības veidus, vērtējot tikai ģimenes ienākumus. Tie ir:

  • Braukšanas maksas atvieglojumi  sabiedriskajā transportā
  • Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai
  • Dzīvokļa pabalsts gāzes vai cietā kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai
  • Pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksai
  • Bērnu ēdināšanas pabalsts (ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs)
  • Atbalsts pirts izdevumu segšanai
  • Vienreizējs atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā 
  • Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai

Pašlaik Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes uzskaitē ir 348 daudzbērnu ģimenes

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes galv. speciālists starptautiskās sadarbības un sabiedrisko attiecību jautājumos Marina Gorkina.

Daugavpils.lv